BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 217-2022

Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch

Trần Minh Hiến

Phó Chủ tịch

Dương Thị Hữu

Ủy viên

Kiều Thị Đông Hà

Ủy viên

Võ Thị Hòe

Ủy viên