Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tịnh Ấn Tây

Xã Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng Ngãi
0255 3674119- 0255 3842594
c2tinhantay.thanhpho@quangngai.edu.vn